Privacy policy

PRIVACY STATEMENT

In dit Privacy Statement wordt uitgelegd hoe Live In Concert omgaat met de persoonsgegevens van kopers van tickets en bezoekers van door of vanwege Live In Concert georganiseerde evenementen en gebruikers van haar diensten. Live In Concert hecht er waarde aan dat de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens op een zorgvuldige en veilige wijze plaatsvindt.

De koper van een ticket voor een evenement van Live In Concert, de bezoeker van een evenement van Live In Concert en de gebruiker van diensten van Live In Concert worden hierna in dit Privacy Statement gezamenlijk “de gebruiker” of “jij” genoemd.

Gegevens Verantwoordelijke: Live In Concert

Live In Concert B.V., gevestigd en zaakdoende aan de Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam (KvK-nummer: 74972995), hierna “Live In Concert”, is verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van jouw persoonsgegevens. Live In Concert is aldus de gegevens verantwoordelijke in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetten.

Onze Websites

Live In Concert beheert een aantal websites van haar of vanwege haar georganiseerde evenementen, al dan niet gekoppeld aan de inzet van apps en social media. Deze websites (en eventuele apps en social media) worden in dit Privacy Statement gezamenlijk “de Websites” genoemd. Meer in het bijzonder gaat het om de volgende websites:

www.cinemainconcert.com

www.cinemainconcert.nl

www.loveactuallyinconcert.nl

www.loveactuallyinconcert.com

In het algemeen kan Live In Concert gegevens van jou verzamelen op onder andere het moment dat jij je als gebruiker aanmeldt voor een nieuwsbrief van Live In Concert, als je een ticket koopt voor een evenement van Live In Concert, een e-mail aan ons verzendt, je gegevens publiekelijk openbaar hebt gemaakt via of door gebruik van onze Websites, social media of een ander publiekelijk platform. De informatie die Live In Concert daarbij ontvangt wordt gebruikt om onze diensten te kunnen leveren, om die te verbeteren, voor marketingdoeleinden en om onze gebruikers goede en gepersonaliseerde service te kunnen bieden.

De manier waarop Live In Concert gegevens verzamelt
Live In Concert kan op de volgende manieren informatie van jou als gebruiker ontvangen:

Direct van jou als gebruiker – bijvoorbeeld wanneer je ons een e-mail stuurt met een vraag of gebruik maakt van onze klantenservice, in het voorkomende geval een persoonlijk account creëert op een van onze Websites of deelneemt aan een prijsvraag of winactie die Live In Concert organiseert.

Via onze Websites en apps – voor onder andere de uitoefening, verbetering en registratie van onze dienstverlening verzamelt Live In Concert via onze Websites verschillende gegevens, door onder andere het gebruik en de inzet van cookies.

Via websites van derden – Live In Concert maakt ook gebruik van de diensten van derden. Deze derden handelen dan in opdracht van Live In Concert. Dit Privacy Statement is ook van toepassing op de gegevens die worden verzameld via de websites van deze derden, wanneer zij in opdracht van Live In Concert als verwerker optreden. Denk daarbij aan de online verkoop van tickets voor door of vanwege Live In Concert georganiseerde evenementen via de websites van onze ticketpartner(s) Eventix. Onze ticketpartner(s) en andere opdrachtnemers van Live In Concert kunnen via hun websites ook gegevens verzamelen voor hun eigen doeleinden. Live In Concert is niet verantwoordelijk voor de verzameling en verwerking van gegevens die niet in opdracht van Live In Concert plaatsvindt. Daarvoor moet je bij de betrokken derden zijn. Wij verwijzen je in dit verband naar het privacybeleid en de voorwaarden van deze betreffende websites en platforms.

Op onze evenementen – Cinema in Concert kan ook op de evenementen die zij (mede) organiseert of laat organiseren gegevens van bezoekers verwerken, zoals het (met camera) registreren van (delen van) een evenement voor commerciële of veiligheidsdoeleinden. De bezoeker wordt bij het betreden van een evenementenlocatie altijd gewezen op een dergelijke vastlegging en verwerking en dergelijke gegevens worden niet zonder toestemming, voor zover deze redelijkerwijs te verkrijgen is, met derden gedeeld, tenzij Live In Concert hiertoe wettelijk wordt verplicht.

De gegevens die Live In Concert verzamelt
Live In Concert kan verschillende gegevens van gebruikers verwerken, waaronder persoonsgegevens. De gegevens die Live In Concert van jou als gebruiker kan verzamelen zijn:

 • contact- en accountgegevens – denk aan door jou verstrekte naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres, klantnummer, het aantal gekochte tickets en in het voorkomende geval ook plaats- en stoelnummer(s);
 • betalings- en factuurgegevens – wanneer je een ticket voor een van onze evenementen koopt voor de financiële afhandeling en administratie;
 • app en Website gegevens – denk aan IP-adres, jouw unieke device identifier, verkeer- en locatiegegevens en wat je hebt gedaan op onze Websites. Voor meer informatie over het gebruik van cookies verwijzen wij je graag naar het cookiebeleid van Live In Concert verderop in dit Privacy Statement;
 • door jou publiekelijk geplaatste gegevens – denk aan persoonlijke reacties op onze Websites, inclusief blog pagina’s ,of op door of vanwege ons beheerde social media geplaatste berichten van jouw hand;
 • speciale gegevens – in het geval dat je mindervalide bent, willen wij er zeker van zijn dat je kunt genieten van een optimale beleving van onze evenementen. Om te kunnen voorzien in jouw toegankelijkheid vereisten verzamelen we gegevens van jouw behoeften. Dit kunnen gegevens zijn die je bij een aanvraag voor een mindervalidenplaats aan ons verstrekt over jouw geestelijke en lichamelijke gezondheid, inclusief gebruik van speciale medicijnen; en
 • gegevens van minderjarigen – in de weinige gevallen waarin we als Live In Concert persoonlijke informatie van minderjarigen verzamelen, vragen wij altijd toestemming aan de ouders en/of wettelijke vertegenwoordigers en zullen wij dergelijke informatie altijd uitsluitend verzamelen en verwerken voor de doeleinden die zijn gespecificeerd op het moment dat we deze verzamelen.

Redenen waarom Live In Concert gegevens gebruikt
Live In Concert kan de hiervoor genoemde gegevens gebruiken voor de volgende doeleinden:

Voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou als gebruiker – Live In Concert gebruikt jouw gegevens wanneer je een overeenkomst met ons aangaat, bijvoorbeeld om een ticket of product te kopen, een dienst af te nemen, zodat wij:

 • de bestelling kunnen verwerken;
 • de betaling kunnen aanvaarden;
 • jou klantenservice en after sales kunnen verlenen.

Voor onze gerechtvaardigde zakelijke belangen – denk aan:

 • marktonderzoek en -analyse uitvoeren, om onze evenementen en diensten te verbeteren;
 • voor onze marketingdoeleinden, om je als gebruiker informatie te verschaffen over aanbiedingen, producten, diensten en onze evenementen, die door of vanwege Live In Concert worden georganiseerd. Bijvoorbeeld voor het versturen van e-mails met informatie of alerts over het evenement waar je een ticket voor hebt gekocht of andere, soortgelijke evenementen van of vanwege Live In Concert;
 • om e-mails van de klantenservice te sturen, zoals reserveringsbevestigingen en herinneringen aan evenementen en ticketverkoop voor onze evenementen;
 • om onwettig gedrag te voorkomen of op te sporen, om onze wettelijke rechten te beschermen of te handhaven of in andere gevallen toegestaan door de wet. Wij hechten er bijvoorbeeld waarde aan dat tickets in het bezit komen van trouwe bezoekers en echte fans. Als zodanig kunnen wij jouw gegevens ook gebruiken om misbruik van onze intellectuele eigendomsrechten (bijv. onze merken, logo’s en/of partners), fraude of andere misdrijven te helpen voorkomen.

Jouw gegevens als gebruiker zullen niet worden gebruikt voor andere dan de hierboven genoemde doeleinden. Mocht je geen berichten meer van Live In Concert willen ontvangen, dan kun je je hiervoor eenvoudig afmelden. Onder het kopje “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement staat hierover meer informatie.

Waarvoor door jouw toestemming is gegeven
Door akkoord te gaan met de Algemene Bezoekersvoorwaarden en het Privacy Statement van Live In Concert bij de aanschaf van een ticket voor een van onze evenementen geef je ons toestemming:

 • om contact met je als gebruiker op te nemen met informatie of aanbiedingen met betrekking tot toekomstige soortgelijke evenementen van of vanwege Live In Concert. Dit kan via e-mail, via push- en web meldingen, via SMS of social media. Deze persoonlijke marketing voorkeuren zijn door jou ten allen tijde te wijzigen, zie de paragraaf “Jouw keuzes en rechten als gebruiker” in dit Privacy Statement hieronder;
 • om je als gebruiker diensten te leveren gebaseerd op jouw locatie – zoals via onze Websites (en eventuele apps) waarmee je jezelf op de kaart kunt zien. We kunnen jouw locatie gebruiken om je pushmeldingen te sturen over wat er om je heen gebeurt;
 • om op maat gemaakte (target) reclame- en marketingcommunicatie te leveren op onze Websites (zie ook ons Cookiebeleid voor meer informatie);
 • om jouw gezondheidsgegevens te verwerken om te voldoen aan jouw toegankelijkheid vereisten – als je mindervalide bent en/of speciale medicijnen gebruikt en ervoor kiest om deze gegevens met ons te delen.

Live In Concert deelt ook gegevens met derden

 • binnen de groep van Live In Concert vennootschappen die diensten voor ons leveren zoals marketing, profilering, rapportage en technische ondersteuning;
 • onze externe dienstverleners (ook wel gegevensverwerkers genoemd), zoals cloud computing providers, die de IT-infrastructuur leveren waarop onze producten en systemen zijn gebouwd (a. Eventix, MailChimp, Novicom);
 • onze medepromotors en event partners die specifieke diensten organiseren of leveren bij onze evenementen (in overeenstemming met hun privacyverklaring en voorwaarden);
 • overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist.

Websites van derden
Met uitzondering van de hierboven genoemde derden is dit Privacy Statement niet van toepassing op websites en platforms van derden, zoals bijvoorbeeld websites of apps van sponsors van Live In Concert waarnaar Live In Concert verwijst of social media buttons op onze Websites waarmee beheerders van deze social media diensten jouw persoonsgegevens verzamelen. Live In Concert is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid en voorwaarden van de websites en/of platforms van derden. Live In Concert adviseert je kennis te nemen van het privacybeleid en de voorwaarden van deze derden, zoals gepubliceerd op de betreffende websites en/of platforms.

Jouw keuzes en rechten als gebruiker
Je kunt als gebruiker jouw gegevens altijd opvragen, aanpassen en zo nodig (laten) wijzigen of verwijderen. Dit kan op verschillende manieren:

 • je kunt in het voorkomende geval zelf je account en voorkeuren bij onze ticketpartner(s) Eventix aanpassen;
 • verder wordt onderaan elk bericht dat je van of vanwege Live In Concert ontvangt de mogelijkheid geboden je af te melden van de mailinglist, zodat je van of vanwege Live In Concert geen informatie meer ontvangt;
 • ook kun je via de instellingen van jouw apparaat/device (zoals je mobiele telefoon) aan- en uitzetten of je locatiegegevens wilt delen of push notificaties van of vanwege Live In Concert wil ontvangen;
 • voor het beheren van uw cookievoorkeuren, verwijzen we je naar ons Cookiebeleid verderop in dit Privacy Statement.

Je hebt het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw gegevens door Live In Concert en om de door jou verstrekte gegevens aan te passen. Ook heb je het recht om een kopie te vragen van de informatie die wij over jou hebben. Voor verdere vragen en voor een verzoek tot inzage van je gegevens kun je contact met ons opnemen via info@cinemainconcert.com

Het onderhouden van jouw informatie
Live In Concert doet haar uiterste best ervoor te zorgen dat jouw informatie goed is beveiligd. Slechts die personen voor wie het uit hoofde van zijn of haar functie noodzakelijk is, krijgen toegang tot de gegevens van gebruikers. Live In Concert heeft passende technische maatregelen getroffen en die worden regelmatig geüpdatet om ervoor te zorgen dat gegevens goed zijn beveiligd. Maar: het internet is nooit 100% veilig. Zorg er daarom ook voor dat je zelf als gebruiker ook de nodige veiligheidsmaatregelen neemt en verstrek nooit je wachtwoord aan een ander, zeker geen onbekenden.

Live In Concert bewaart gegevens niet langer dan nodig om de door jou gevraagde diensten te kunnen verlenen. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden, in overeenstemming met ons bedrijfsbeleid.

Wanneer gegevens eventueel buiten Europa worden doorgegeven, gelden er strikte regels om ervoor te zorgen dat jouw gegevens nog steeds tot op een hoog niveau worden beschermd. Als Live In Concert dat zou doen, zullen wij ervoor zorgen dat de nodige veiligheidsmaatregelen worden genomen. Wanneer jouw gegevens buiten de Europese Economische Ruimte worden overgedragen, gebruiken wij een van de onderstaande mechanismen. Door de Europese Commissie goedgekeurde standaard contractbepalingen zijn:

 • EU-VS Privacyschild
 • Bindende bedrijfsregels
 • Bindende regels voor bedrijfsprocessen

Cookiebeleid Live In Concert

Live In Concert kan op haar Websites gebruik maken van cookies. Met dit cookiebeleid geven wij inzicht in en een overzicht van de verschillende cookies die Live In Concert kan gebruiken.

Functionele cookies
Live In Concert maakt gebruik van cookies die essentieel zijn voor de functionaliteit van de Websites, zoals cookies voor het registreren of toestemming voor cookies is gegeven en het onthouden van jouw taalvoorkeur.

Analytische cookies
Live In Concert maakt gebruik van analytische cookies, zoals bijvoorbeeld de cookies van Google Analytics, om te kunnen begrijpen op welke manier de Websites worden gebruikt, met het doel kennis te vergaren over de interesses van bezoekers/gebruikers en om de Websites steeds weer te verbeteren en gebruiksvriendelijker te maken. Zo wordt bijvoorbeeld geregistreerd hoe lang bezoekers/gebruikers op een bepaalde pagina blijven, hoe vaak op een pagina of artiest wordt geklikt maar ook of een bepaalde link niet goed functioneert.

Live In Concert heeft voor het gebruik van Google Analytics, al dan niet door tussenkomst van Novicom, een bewerkersovereenkomst gesloten met Google. Deze overeenkomst zorgt ervoor dat de cookies van Google Analytics op de meest privacy vriendelijke manier zijn ingesteld.

Advertentie cookies
Ook kunnen door of vanwege Live In Concert cookies worden gebruikt om de effectiviteit van advertenties te testen, zodat we de beste en meest relevante aanbiedingen kunnen tonen.

Om de advertenties op onze Websites zoveel mogelijk aan te kunnen passen op jouw interesses maakt Live In Concert ook gebruik van advertising en retargeting cookies. Door het gebruik van deze cookies proberen wij op basis van je bezoek aan en het gebruik van onze Websites een beeld te krijgen van je vermoedelijke interesses, zonder dat wij een naar jouw herleidbaar profiel creëren. Op basis van deze interesses kunnen wij je relevante advertenties laten zien. Wanneer je geen toestemming geeft voor het gebruik van advertising of retargeting cookies zal je wel andere, mogelijk minder relevante advertenties te zien krijgen.

Social media cookies
Live In Concert kan gebruik maken van sociale plug-ins, om bezoekers/gebruikers de mogelijkheid te geven direct een evenement te delen met vrienden via Facebook of Instagram. Op deze plugin zijn de privacy policy en voorwaarden van Facebook en Instagram van toepassing, die je kan vinden op hun websites en/of platforms.

Instellen van voorkeuren
Als je ervoor kiest geen toestemming te geven voor het gebruik van cookies, of de cookies verwijdert, kan dat de kwaliteit van het gebruik van onze Websites verminderen. Je kunt via jouw browser instelling je cookie voorkeuren aanpassen en cookies verwijderen.

Alle informatie die op onze Websites met cookies wordt verzameld wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd.

Vragen?

Voor meer informatie, vragen of om een kopie van de relevante documentatie te krijgen kun je als gebruiker contact met ons opnemen via info@cinemainconcert.nl

Wijzigingen Privacy Statement
Live In Concert behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy Statement. Gebruikers worden aangeraden om voor wijzigingen regelmatig zelf het Privacy Statement van Live In Concert te lezen. Als Live In Concert belangrijke wijzigingen aanbrengt in haar Privacy Statement, dan zullen wij je als gebruiker daarover informeren en bij inhoudelijk ingrijpende wijzigingen vragen wij – indien nodig – ook (opnieuw) jouw toestemming.

Laatste wijziging: 6 juli 2019

nl_NLDutch