Terms & Conditions

ALGEMENE BEZOEKERSVOORWAARDEN

Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Live In Concert B.V. (hierna: ‘Live In Concert’), KvK nummer 74972995, en zijn van toepassing op overeenkomsten die met bezoekers van door haar of in opdracht van haar georganiseerde evenementen worden gesloten.

 • Definities

Live In Concert: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Live In Concert B.V. alsmede in het voorkomende geval de betreffende aan haar gelieerde ondernemingen, gevestigd en zaakdoende Doctor Jan van Breemenstraat 1, 1056 AB Amsterdam, die haar bedrijf onder andere maakt van het (doen) verlenen van diensten op het gebied van uitvoerende kunst en met betrekking tot het (doen) organiseren van evenementen en de daarbij behorende werkzaamheden en diensten;

Bezoeker: iedere natuurlijke persoon, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf en die direct of indirect een overeenkomst sluit met Live In Concert in het kader van het bijwonen van een Evenement alsmede een ieder die zich in of rondom de Evenementenlocatie begeeft;

Evenement: een één- of meerdaagse gebeurtenis, waaronder begrepen een (muziek)-uitvoering en/of andere manifestatie, een concert, waaraan één of meerdere personen deelnemen, georganiseerd en/of gefaciliteerd door of vanwege Live In Concert op de Evenementenlocatie;

Evenementenlocatie: locatie(s) waar een Evenement plaatsvindt, welke is ingezet ten behoeve van het door of vanwege Live In Concert te organiseren en/of faciliteren Evenement;

Algemene Bezoekersvoorwaarden: de onderhavige Algemene Bezoekersvoorwaarden die op (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Live In Concert van toepassing zijn;

Overeenkomst: iedere verbintenisrechtelijke rechtsverhouding tussen de Bezoeker en Live In Concert die conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tot stand is gekomen en/of hieruit voortvloeit in verband met het bijwonen van een Evenement, alsmede elke andere conform deze Algemene Bezoekersvoorwaarden rechtsgeldig op de (rechts)verhouding tussen de Bezoeker en Live In Concert van toepassing verklaarde bepaling of uiting;

Privacy Statement: het privacy statement waarin het privacybeleid van Live In Concert is verwoord, raadpleegbaar op de Website(s) en van toepassing op iedere vorm van verwerking van persoonsgegevens door of vanwege Live In Concert;

Social Media: de aan de Website(s) en overige (promotionele) uitingen van of vanwege Live In Concert specifiek gelieerde social media kanalen die op naam of ten behoeve van Live In Concert geregistreerd zijn;

(Voor)verkoopadres: een ten behoeve van de verkoop van toegangsbewijzen voor Evenementen door Live In Concert ingeschakelde (voor)verkooporganisatie, inclusief die waar online/digitaal Toegangsbewijzen kunnen worden aangeschaft;

Toegangsbewijs: een rechtsgeldig verkregen bewijs, door of vanwege Live In Concert verstrekt, waaruit de bevoegdheid van de Bezoeker blijkt zich op de Evenementenlocatie te mogen bevinden;

Toegangsprijs: de prijs voor een Toegangsbewijs, exclusief eventuele extra service- en/of administratiekosten;

Website(s): de website(s) van Live In Concert en eventuele specifieke daaraan gelieerde website(s) en Social Media accounts van Evenementen die op naam of ten behoeve van Live In Concert geregistreerd zijn, inclusief eventuele speciale daaraan gekoppelde apps geëxploiteerd door of vanwege Live In Concert..

 • Toepasselijkheid

 

 • Deze Algemene Bezoekersvoorwaarden zijn van toepassing op iedere Overeenkomst die tot stand komt tussen Live In Concert en de Bezoeker ongeacht de wijze waarop deze Overeenkomst tot stand komt, als ook op ieder bezoek van de Bezoeker aan de Evenementenlocatie.
 • Live In Concert heeft het recht deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. Live In Concert zal de Bezoeker tijdig van de wijzigingen in de Algemene Bezoekersvoorwaarden in kennis stellen door dit op haar Website te melden. Indien de Bezoeker van mening is dat de wijzigingen in strijd met de redelijkheid en billijkheid zijn, dan dient de Bezoeker Live In Concert hiervan binnen 10 (tien) werkdagen na de in kennis stelling te berichten, bij gebreke waarvan de Bezoeker zich met de wijzigingen akkoord verklaart.
 • De toepasselijkheid van eventuele algemene voorwaarden van de Bezoeker wijst Live In Concert uitdrukkelijk van de hand.
 • De nietigheid van enige bepaling van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden tast de geldigheid van de overige bepalingen van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden niet aan.
 • Op de aankoop van een Toegangsbewijs kunnen, naast de Algemene Bezoekersvoorwaarden, (ook) eventuele (algemene) voorwaarden van de ticketprovider van toepassing zijn.
 • Aanbiedingen en totstandkoming Overeenkomst
 • Informatie, aanbiedingen, mededelingen en prijsopgaven met betrekking tot Evenementen en/of (de verkoop van) Toegangsbewijzen worden zo nauwkeurig mogelijk door Live In Concert en/of derden mondeling, telefonisch, per e-mail, via de Website(s) en/of Social Media (weer)gegeven of verstrekt. Live In Concert aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden of onvolledigheden in de hiervoor bedoelde door Live In Concert en/of derden gedane mededelingen.
 • Een Overeenkomst komt tot stand op het moment dat de Bezoeker een Toegangsbewijs koopt bij Live In Concert of een door Live In Concert ingeschakeld (Voor)verkoopadres, althans een aanbod van of vanwege Live In Concert tot verkrijging ervan, al dan niet tegen betaling, heeft aanvaard en/of bij betreding van de Evenementenlocatie..
 • Toegang en Toegangsbewijs
 • De Bezoeker dient bij het betreden van de Evenementenlocatie en gedurende de periode dat de Bezoeker op de Evenementenlocatie aanwezig is, te beschikken over een geldig legitimatiebewijs, een geldig (verkregen) Toegangsbewijs en, indien op een korting aanspraak wordt gemaakt, het document dat recht geeft op korting, en deze op eerste verzoek van medewerkers van Live In Concert, medewerkers van de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag te tonen.
 • Een Toegangsbewijs wordt eenmalig aan Bezoeker verstrekt en geeft aan één Bezoeker eenmalig toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie en verliest na het verlaten van de Evenementenlocatie automatisch zijn geldigheid.
 • Indien een Evenement door Live In Concert wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Live In Concert of aan een door Live In Concert ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.
 • Een Toegangsbewijs verschaft slechts de houder van het Toegangsbewijs toegang tot de Evenementenlocatie. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de Bezoeker om er voor te zorgen dat hij de houder wordt en blijft van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen zijn en blijven eigendom van Live In Concert.
 • Een Toegangsbewijs kan bestaan uit een door of vanwege Live In Concert verstrekt document of een door of vanwege Live In Concert verstrekte barcode. De barcode is een unieke code, die via elektronische communicatie (bijvoorbeeld e-mail) aan de Bezoeker wordt verstrekt. Indien de Bezoeker ervoor heeft gekozen het Toegangsbewijs op deze wijze te ontvangen, dient de Bezoeker ervoor te zorgen dat dit Toegangsbewijs daadwerkelijk en op een veilige wijze via elektronische communicatie kan worden verstrekt. Live In Concert garandeert noch de vertrouwelijkheid noch de ontvangst van het Toegangsbewijs.
 • Alleen aanschaf via Live In Concert of door haar ingeschakelde (Voor)verkoopadressen garandeert de geldigheid van het Toegangsbewijs. Toegangsbewijzen kunnen door of vanwege Live In Concert ongeldig worden verklaard en/of de Bezoeker kan de toegang tot de Evenementenlocatie door of vanwege Live In Concert worden ontzegd, wanneer zou blijken dat het Toegangsbewijs niet is verkregen van Live In Concert of van een door Live In Concert ingeschakeld (Voor)verkoopadres dan wel in het geval van fraude, misbruik en/of overtreding anderszins van (een van) in de artikelen 4.1 t/m 4.11 neergelegde regels..
 • Wanneer de Bezoeker bij de aanschaf van een Toegangsbewijs aanspraak maakt op korting, dient de Bezoeker het document dat recht geeft op korting te tonen.
 • Vanaf het moment dat het Toegangsbewijs aan de klant ter beschikking is gesteld, rust op de klant het risico van verlies, diefstal, beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs. De Bezoeker is niet gerechtigd tot restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding in geval van verlies, diefstal beschadiging of misbruik van het Toegangsbewijs, alsmede in het geval dat de Bezoeker om welke reden dan ook geen gebruik maakt van het Toegangsbewijs. Een eenmaal verkregen Toegangsbewijs kan niet worden teruggeven of geruild.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan vermeldingen met betrekking tot auteursrechten, merken, logo’s, modellen, handelsnamen en/of andere industriële of intellectuele eigendomsrechten van Live In Concert en/of haar licentiegevers van de Toegangsbewijzen te (doen) verwijderen en/of wijzigen dan wel op andere wijze de intellectuele eigendomsrechten van Live In Concert aan te tasten.
 • Live In Concert behoudt zich het recht voor een maximum te stellen aan het aantal Toegangsbewijzen dat per (potentiële) Bezoeker mag worden verkregen; de (potentiële) Bezoeker is in dat geval verplicht zich hieraan te houden.
 • Toegang tot evenementen van Live In Concert die in de buitenlucht plaatsvinden staat voor Bezoekers met een geldig toegangsbewijs in beginsel open tot 20.00 uur ’s avonds. Na 20.00 uur worden Bezoekers niet meer toegelaten tot de evenementenlocatie, tenzij Live In Concert in een specifiek geval anders beslist.

 

 • Verbod doorverkoop Toegangsbewijzen
 • Het is verboden een Toegangsbewijs op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken, tenzij via een door Live In Concert aangewezen additioneel officieel verkoopkanaal voor secondary ticketing verkoopkanaal zoals Ticketswap. Het is eveneens verboden het eventuele door Live In Concert gestelde maximum als bedoeld in artikel 4.10 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden te (doen) overschrijden, direct danwel indirect, onder meer door via derden Toegangsbewijzen aan te (doen) schaffen en deze via derden verkregen Toegangsbewijzen vervolgens op welke wijze dan ook aan derden door te (doen) verkopen, te koop aan te (doen) bieden of in het kader van commerciële doeleinden aan derden te (doen) verstrekken. Reguliere persoonlijke doorverkoop van een Toegangsbewijs via TicketSwap is van het voorgaande uitgezonderd.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan om op enige wijze reclame of enige andere vorm van publiciteit te (doen) maken in verband met het Evenement en/of enig onderdeel daarvan.
 • Indien de Bezoeker zijn Toegangsbewijs om niet en niet in het kader van commerciële doeleinden aan derden ter beschikking stelt, is de Bezoeker in dat geval gehouden om alle verplichtingen van de Bezoeker die voortvloeien uit een Overeenkomst of deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, onverminderd opleggen aan die derden. De Bezoeker staat er voor in dat voornoemde derden alle voornoemde verplichtingen nakomen en/of zullen nakomen.
 • Indien de Bezoeker zich niet aan de verplichtingen uit dit artikel houdt, is Live In Concert gerechtigd die Toegangsbewijzen aan te merken als ongeldig, kan hem de toegang tot het Evenement ontzegd worden en is de Bezoeker aan Live In Concert een direct opeisbare boete verschuldigd van € 100,= (zegge: honderd euro) per Toegangsbewijs en € 100,= (zegge: honderd euro) per dag dat deze overtreding voortduurt, onverminderd het recht van Live In Concert om daarnaast nakoming en/of volledige schadevergoeding te vorderen. De houder van een ongeldig Toegangsbewijs krijgt geen toegang tot het Evenement of de Evenementenlocatie en heeft geen recht op enige vergoeding.
 • Aansprakelijkheid

 

 • Het reizen van en naar alsook het betreden van, verblijven en activiteiten verrichten op en verlaten van de Evenementenlocatie en het bijwonen van het Evenement op de Evenementenlocatie geschiedt geheel op eigen risico van de Bezoeker.
 • Live In Concert sluit haar aansprakelijkheid uit voor enige schade als gevolg van de annulering, wijziging of verplaatsing van een Evenement, noch voor enigerlei andere schade, uit welke hoofde dan ook, welke direct of indirect het gevolg is van handelen of nalaten van Live In Concert en/of de door haar in het kader van het Evenement ingeschakelde ondergeschikten, niet-ondergeschikten, hulppersonen, derden en/of andere personen, tijdens of in verband met het Evenement, waaronder het reizen naar en van of verblijf op de Evenementenlocatie, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Live In Concert.
 • Live In Concert sluit haar aansprakelijk uit voor de wijze waarop aan het programma van het Evenement, al dan niet in gewijzigde vorm, invulling wordt gegeven, daaronder mede begrepen de inhoud en duur van het programma van het Evenement.
 • Indien en voor zover Live In Concert op welke grond ook jegens de Bezoeker aansprakelijk mocht zijn voor enige door de Bezoeker geleden schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot directe schade tot het bedrag, dat ingevolge de wettelijke aansprakelijkheidsverzekering van Live In Concert zal worden uitgekeerd, en slechts indien zij hiertoe wettelijk gehouden is. Live In Concert is in een dergelijk geval tevens slechts aansprakelijk, indien de Bezoeker Live In Concert onverwijld en op deugdelijke wijze schriftelijk op de hoogte brengt van de tekortkoming, waarbij tevens een redelijke termijn wordt gesteld om alsnog aan de verplichting te voldoen c.q. de fout te herstellen en indien Live In Concert ook na die ingebrekestelling blijft tekortschieten in de nakoming van die verplichting c.q. het herstel van de fout.
 • Live In Concert sluit haar aansprakelijk uit voor verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Indien de Bezoeker met concreet bewijs kan aantonen dat verlies van kleding, zaken en/of andere eigendommen van de Bezoeker uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van (personeel van) Live In Concert, dient de Bezoeker dit onverwijld en schriftelijk aan Live In Concert te melden op straffe van verval van enige aanspraak op schadevergoeding en zal Live In Concert op vertoon van een geldig aankoopbewijs van de betreffende eigendom(men) aan die Bezoeker een vergoeding uitkeren ter hoogte van maximaal het aankoopbedrag, met een maximum van € 250 (zegge: twee honderd en vijftig euro).
 • Gevonden voorwerpen dienen te worden afgegeven aan de persoon werkzaam achter de bar, toonbank bij de lockers of kassa van de Evenementenlocatie. Gevonden voorwerpen worden door Live In Concert dan wel de verhuurder van de lockers twee weken in bewaring genomen, gedurende welke periode de rechtmatige eigenaar de door hem of haar verloren eigendom(men) bij Live In Concert of de verhuurder van de lockers kan afhalen.
 • Live In Concert sluit haar aansprakelijkheid uit voor gehoorschade, zichtschade, blindheid en/of ander lichamelijk letsel van de Bezoeker in verband met het Evenement. De Bezoeker is er uitdrukkelijk mee bekend dat er tijdens het Evenement en op of rondom de Evenementenlocatie luide en/of versterkte muziek ten gehore kan worden gebracht. Live In Concert adviseert de Bezoeker om zijn gehoor tijdens het Evenement te beschermen met speciale oordoppen en zijn gehoor af en toe rust te gunnen door naar een ruimte of plaats te gaan waar geen muziek ten gehore wordt gebracht.
 • Annulering of verplaatsing Evenement
  • Live In Concert is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te wijzigen. Uitsluitend in geval van annulering van het Evenement in het geheel, zal Live In Concert op schriftelijk verzoek van de Bezoeker aan de oorspronkelijk koper van het Toegangsbewijs, de Toegangsprijs daarvan, maar niet de administratie- en servicekosten, restitueren.
  • Live In Concert is gerechtigd (onderdelen van) een Evenement te annuleren of verplaatsen. Het is de verantwoordelijkheid van de Bezoeker om te controleren of een Evenement wordt/is geannuleerd of wordt/is verplaatst en wat het eventuele nieuwe tijdstip of de nieuwe locatie wordt. Bij annulering of verplaatsing zal Live In Concert haar best doen om ervoor te zorgen dat, zodra zij hiervan op de hoogte is, de Bezoeker daarover wordt geïnformeerd. Live In Concert kan echter niet garanderen dat de Bezoeker deze informatie voor aanvang van het Evenement ontvangt. Live In Concert is niet aansprakelijk voor enige schade ter zake, en is niet gehouden tot vergoeding of restitutie van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service-, betaal- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
  • Toegangsbewijzen voor Evenementen die worden verplaatst blijven voordat verplaatste Evenement in beginsel geldig. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de Live In Concert via info@Live In Concert-events.com en/of via de Website(s).
  • Indien een Evenement door of vanwege Live In Concert wordt verschoven naar een andere datum, bijvoorbeeld als gevolg van of in verband met overmacht, blijft het Toegangsbewijs geldig voor de nieuwe datum waarop het Evenement zal plaatsvinden. Mocht de Bezoeker het Evenement op de nieuwe datum niet kunnen of willen bezoeken dan is de Bezoeker gerechtigd het Toegangsbewijs te retourneren aan Live In Concert of aan een door Live In Concert ingeschakeld (Voor)verkoopadres tegen restitutie van de vergoeding welke vermeld staat op het Toegangsbewijs, ongeacht welke prijs de Bezoeker voor het Toegangsbewijs heeft betaald. Service- en/of administratiekosten zullen niet worden vergoed.
 • Huisregels Evenement
 • Op ieder bezoek van de Bezoeker aan Evenementen van Live In Concert zijn de Huisregels van Live In Concert van toepassing. Bezoekers zijn gehouden zich in overeenstemming met deze Huisregels van Live In Concert en/of de Evenementenlocatie als ook de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden te gedragen. Indien de Bezoeker zich naar het oordeel van medewerkers van Live In Concert en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel niet op een dergelijke wijze gedraagt, kan de Bezoeker hier door medewerkers van Live In Concert en/of de Evenementenlocatie en/of beveiligingspersoneel op worden aangesproken. Bij overtreding van de Huisregels of eventuele herhaling of voortduren van gedragingen van de Bezoeker die niet in overeenstemming met de genoemde Huisregels en de in het maatschappelijk verkeer geldende regels van goed fatsoen en goede zeden zijn, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement worden ontzegd en indien noodzakelijk worden overgedragen aan de politie, zonder het recht op vergoeding van de Toegangsprijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten… .
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan om het bezoek aan het Evenement vast te leggen, in welke vorm dan ook, op welke (digitale) drager dan ook, waaronder mede begrepen het fotograferen, filmen, dan wel iedere andere wijze van het maken van geluids-, en/of beeldopnamen van het Evenement. Indien de Bezoeker het Evenement heeft in niet-professionele zin heeft vastgelegd, zoals met een smartphone, dan is de Bezoeker slechts toegestaan deze opnamen voor eigen privé gebruik en mogen deze op geen enkele wijze door de Bezoeker met een commercieel oogmerk worden gebruikt of openbaar gemaakt.
 • Live In Concert behoudt zich het recht voor om gedurende een Evenement geluids- en/of beeldopnamen te maken. De Bezoeker die een Evenement bezoekt:
  1. stemt in met opname en/of (her)gebruik van zijn/haar naam, stem, portret en /of afbeelding door middel van al dan niet live uitgezonden en opgenomen audio en video display, uitzending of andere vorm van distributie waaronder foto’s of’ andere huidige en/of toekomstige media technologieën; en
  2. geeft onvoorwaardelijk toestemming tot het (her)gebruik zoals bedoeld in sub a), voor onbepaalde tijd, wereldwijd en om niet; en
  3. stelt noch Live In Concert noch partijen die met toestemming van Live In Concert gebruik maken van beeld- en/of geluidsmateriaal voor al dan niet commerciële doeleinden, aansprakelijk voor het (her)gebruik van dit beeld- en /of geluidsmateriaal; en
  4. doet afstand van zijn/haar portretrecht, imagerecht en personarecht voor zover het gaat om beelden in en rond de Evenementenlocatie waarbij hij/zij herkenbaar in beeld komt; en
  5. erkent dat een videobewakingssysteem operationeel is en gaat ermee akkoord dat door of namens Live In Concert in het kader van openbare orde en veiligheid video opnamen van de Bezoeker gemaakt kunnen worden; en
  6. erkent dat mogelijke rechten van intellectuele eigendom, waaronder auteursrechten en naburige rechten, met betrekking tot het door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal, in onverdeelde eigendom toevallen aan Live In Concert; de Bezoeker zal op eerste verzoek van Live In Concert, om niet, de volledige medewerking verlenen aan alle eventuele formaliteiten nodig om een rechtenoverdracht of rechtenverlening anderszins te bewerkstelligen; Live In Concert is te allen tijde gerechtigd het hier bedoelde door of vanwege de Bezoeker gemaakte beeld- en/of geluidsmateriaal te (doen) gebruiken, op welke wijze dan ook.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan om zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Live In Concert, op de Evenementenlocatie promotiemateriaal, waaronder mede begrepen samples, flyers, reclame en/of foldermateriaal uit te delen of te doen uitdelen voor zover de wet dit toelaat.
 • Op de Evenementenlocatie is het slechts toegestaan te roken in de daarvoor aangewezen (rook)ruimte(n). Buiten deze (rook)ruimte(n) is het uitdrukkelijk niet toegestaan te roken. Live In Concert zal zich in alle redelijkheid inspannen om de Bezoeker op het rookvrije karakter van (delen van) de Evenementenlocatie te wijzen. Live In Concert garandeert daarbij evenwel niet dat het Evenement geheel rookvrij is. Het niet geheel rookvrij (kunnen) zijn van het Evenement geeft de Bezoeker geen recht op restitutie van de Toegangsprijs of enige andere vergoeding. Bij overtreding door de Bezoeker van het rookverbod volgt indien mogelijk onmiddellijke verwijdering van de Bezoeker van het Evenement en de Evenementenlocatie. De eventuele als gevolg van deze overtreding van het rookverbod aan Live In Concert opgelegde boetes zullen op de Bezoeker worden verhaald. Onder roken wordt in dit verband tevens verstaan elektrisch roken.
 • Live In Concert zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om de veiligheid van de Bezoeker op de Evenementenlocatie zo veel mogelijk te waarborgen. In het kader van de veiligheid op de Evenementenlocatie is de Bezoeker dan ook gehouden op eerste verzoek van medewerkers van Live In Concert en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, politie en/of ander bevoegd gezag:
  1. zijn of haar medewerking te verlenen aan onderzoek aan kleding (fouilleren), zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
  2. inzage te verschaffen in meegevoerde (hand/rug/draag)tas(sen) zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie; en/of
  3. een detectiepoort te passeren; en/of
  4. zich te legitimeren zowel bij de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie als ook gedurende het verblijf op het Evenement en de Evenementenlocatie.De Bezoeker die zich hier niet aan wenst te onderwerpen, kan de toegang tot het Evenement en de Evenementenlocatie worden geweigerd of ontzegd zonder recht op restitutie van de Toegangsprijs of compensatie anderszins.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan zich (onnodig) op te houden voor nooduitgangen en plaatsen op de Evenementenlocatie waar brandblussers hangen of andere brandwerende- en/of veiligheidsmaatregelen zijn getroffen.
 • Het is de Bezoeker uitdrukkelijk niet toegestaan professionele foto-, film-, drone- en/of geluids- en/of andere opnameapparatuur, glaswerk, plastic flessen, blik, vuurwerk, drugs, patronen met lachgas, (vuur)wapen en/of andere gevaarlijke voorwerpen en/of stoffen, etenswaren en/of (alcoholhoudende) dranken en/of (huis)dieren mee te brengen naar, althans in bezit te hebben op de Evenementenlocatie, op straffe van inbeslagname van deze zaken en/of overdracht aan de politie.
 • Het is de Bezoeker niet toegestaan (de inventaris van) de Evenementenlocatie op welke wijze dan ook aan te tasten en/of te beschadigen. Het is de Bezoeker evenmin toegestaan gevaarzetting te veroorzaken voor andere bezoekers, personeel en/of medewerkers van Live In Concert en/of (personeel en/of medewerkers van) opdrachtnemers en hulpdiensten, onder andere door op objecten te klimmen en/of zich op/in objecten te bevinden die op of om de Evenementenlocatie aanwezig zijn (zoals bijvoorbeeld podia, hekken, containers etc.). Indien de Bezoeker op enigerlei wijze schade toebrengt aan (de inventaris van) de Evenementenlocatie is de Bezoeker gehouden deze schade te vergoeden.
 • De Bezoeker is gehouden instructies, voorschriften en/of aanwijzingen van medewerkers van Live In Concert en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag op eerste verzoek op te volgen. Deze instructies kunnen tevens toezien op het voorkomen van (ongewenste) groepsvorming, agressief gedrag, onzedelijk of aanstootgevend gedrag, calamiteiten, gevaarzetting, discriminatie, belediging, bedreiging, het dragen van provocerende kleding, insignes, badges, hoofddeksels en vlaggen etc.
 • Indien de Bezoeker weigert zich aan de in dit artikel 8 genoemde (veiligheid)voorschriften te houden, kan de Bezoeker de toegang tot het Evenement en/of de Evenementenlocatie worden ontzegd en van de Evenementenlocatie worden verwijderd, zonder het recht op enige vergoeding van de Toegangsprijs van het Toegangsbewijs en eventuele in rekening gebrachte service- en/of administratiekosten en/of anderszins ontstane kosten.
 • Medewerkers van Live In Concert en/of de Evenementenlocatie, beveiligingspersoneel, de politie en/of ander bevoegd gezag kunnen de Bezoeker bij een overtreding als bedoeld in dit artikel 8 te allen tijde verzoeken om mee te komen, verzocht worden een afschrift van zijn geldig legitimatiebewijs af te geven en kan vervolgens van de Evenementenlocatie verwijderd worden. De Bezoeker zal in dat geval te allen tijde vrijwillig, zonder verzet, medewerking verlenen aan zo’n verzoek. Live In Concert zal vervolgens tijdens dan wel na het Evenement, al dan niet in overleg met de betrokken autoriteiten, beslissen of de Bezoeker een ontzegging voor een of meerdere Evenementen van Live In Concert opgelegd zal krijgen.
 • Overmacht

Live In Concert kan niet aansprakelijk worden gehouden voor schade van de Bezoeker welke is ontstaan ten gevolge van overmacht en aanvaardt als zodanig ook geen aansprakelijkheid. Onder overmacht wordt mede verstaan: stakingen, brand, extreme weersomstandigheden, epidemieën, (dreiging van) terreur en alle overige van de wil van Live In Concert onafhankelijke omstandigheden. In geval van overmacht heeft Live In Concert het recht het Evenement te verschuiven naar een andere datum of het Evenement te annuleren.

 

 • Privacy en persoonsgegevens
 • Door het sluiten van een Overeenkomst met Live In Concert kunnen (persoons)gegevens van de Bezoeker worden verzameld, vastgelegd en opgeslagen in een gegevensbestand. Deze door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens worden door Live In Concert
 • Op de verwerking van de door de Bezoeker verstrekte (persoons)gegevens is het privacybeleid van Live In Concert van toepassing dat te raadplegen is op de Website. Live In Concert Events gaat zorgvuldig met de verkregen (persoons)gegevens om en verwerkt deze uitsluitend overeenkomstig de Wet Bescherming Persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en aanverwante uitvoeringswetgeving.. Vragen over privacy kunnen gericht worden aan info@cinemainconcert.nl..
 • Bij het sluiten van de Overeenkomst met Live In Concert geeft de Bezoeker uitdrukkelijk toestemming voor het verwerken van (persoons)gegevens overeenkomstig het privacybeleid van Live In Concert.
 • Indien gedurende een Evenement (beeld)opnamen worden gemaakt met beveiligingscamera’s, kan Live In Concert deze in geval van calamiteiten aan derden, waaronder mede begrepen politie en justitie, afstaan.
 • Klachten

Live In Concert zal al hetgeen in alle redelijkheid binnen haar mogelijkheden ligt, ondernemen om het verblijf van de Bezoeker gedurende het Evenement op de Evenementenlocatie zo prettig mogelijk te maken. Live In Concert tracht daarbij eventuele overlast of ongemakken voor de Bezoeker tot een minimum te beperken alsmede de veiligheid van de Bezoeker zoveel mogelijk te waarborgen. Mocht de Bezoeker onverhoopt klachten hebben ter zake de uitvoering van de Overeenkomst en/of de dienstverlening van Live In Concert, dan kan de Bezoeker hiervan schriftelijk melding maken door een e-mail te sturen naar info@Live In Concert-events.com. Klachten dienen uiterlijk binnen 7 (zeven) dagen na de datum van het verblijf op de Evenementenlocatie bij Live In Concert te worden gemeld.

 • Geschillen
 • Op deze Algemene Bezoekersvoorwaarden en alle Overeenkomsten waarop deze Algemene Bezoekersvoorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 • Alle geschillen, van welke aard dan ook, die tussen een Bezoeker en Live In Concert ontstaan naar aanleiding van of in verband met de Overeenkomst of nadere overeenkomsten ter uitvoering daarvan, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Midden-Nederland. Geschillen tussen Live In Concert en Bezoekers, waaronder klachten als bedoeld in artikel 11 van deze Algemene Bezoekersvoorwaarden, kunnen alternatief worden voorgelegd aan de Stichting Geschillencommissie Consumentenzaken (SGC), als onderdeel van het zogeheten Online Dispute Resolution (ODR) platform (.https://www.eccnederland.nl/nl/online-dispute-resolution-odr).
 • Indien de Algemene Bezoekersvoorwaarden ook in een andere dan de Nederlandse taal worden gebruikt, is de Nederlandse tekst doorslaggevend in geval van geschillen over de uitleg ervan.

Aldus opgemaakt te Amsterdam, 06-06-2019

nl_NLDutch